ข้อกำหนดและเงื่อนไข
คำนิยาม

"ดูคาติ" หมายถึง ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นผู้เดียว บริษัทอยู่ภายใต้การจัดการและการประสานงานของ ออดี้ ตั้งที่ เวีย กาวาลิเอร์รี ดูคาติ เลขที่ 3 โบโลญญา อิตาลี

เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.ducati.com ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และจัดการโดยดูคาติ “ผู้ใช้” หรือ “คุณ” หมายถึง ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์

คำที่หมายถึง “เขา” ในรูปประธานและกรรมของประโยค และ “ของเขา” ในเพศชาย/ จะหมายถึง “เขา” และ “ของเขา” ในเพศหญิง ในบริบทที่สามารถใช้แทนกันได้ในประโยค

เว็บไซต์ในส่วนนี้ได้รับการจัดการโดยตรงโดยดูคาติ หรือโดยบุคคลที่สามซึ่งจะจะระบุในการจัดการแต่ละครั้ง

สัญญาฉบับนี้อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีในเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ใช้ และเหนือสิ่งอื่นใดคือข้อจำกัดความรับผิดของดูคาติ ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ กรุณาอ่านสัญญาฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง ในการเข้าใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ได้ตกลงและรับทราบว่าตนมีข้อผูกมัดทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากผู้ใช้ไม่ตกลงกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

ข้อความแสดงการสงวนลิขสิทธิ์

ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูล ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปถ่าย กราฟ วิดีโอ วอลเปเปอร์ แบบตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียง รูปภาพ การแสดงรูปภาพ การออกแบบ ไอคอน ข้อความ และสิ่งอื่นๆในเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของดูคาติ และ/หรือเป็นงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
การทำซ้ำการเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม การดาวน์โหลด การเก็บ การเผยแพร่ การส่งต่อโดยวิธีใดๆก็ตาม รวมทั้งการเปิดเผย และการใช้ข้อมูล หรือสิ่งใดที่ได้จากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีในอนาคตนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาต หากไม่ได้มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากดูคาติในเรื่องนี้

ข้อความเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์ของ “ดูคาติ” และ “ดูคาติ คอร์ส” เป็นเครื่องหมายการค้าของ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ได้จดทะเบียนโดย ดูคาติ มอเตอร์โฮลดิ้ง เอส.บี.เอ.
เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นๆ การใช้ และการทำซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดของเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์เหล่านี้ จะไม่ได้รับการอนุญาต.

การใช้ที่ได้รับอนุญาต

ผู้ใช้จะใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามจุดประสงค์ที่อนุญาตโดยกฎหมายและจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการกระทำในลักษณะล่อลวง เป็นเท็จ หรือที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย

หากไม่ได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยดูคาติแล้ว ทุกส่วนในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อมูลและสิ่งใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ และไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้าใดๆ

ผู้ใช้จะไม่ใช่เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่อาจเป็นการทำลาย การทำให้เว็บไซต์ล่ม การทำให้เว็บไซต์ทำงานหนักเกินไปหรือทำให้เว็บไซต์เสื่อมลง รวมทั้งการรบกวนการใช้ของผู้อื่น ผู้ใช้จะไม่นำข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ดูคาติไม่ได้เจตนาแสดงบนเว็บไซต์มาใช้ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้มาด้วยวิธีใด

ผู้ใช้รับรองว่าเขาหรือเธอมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถมีข้อผูกพันทางกฎหมาย หากเกิดความรับผิดที่ผู้ใช้เป็นสาเหตุ ซึ่งเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ และผู้ใช้ขอรับรองว่าเขาหรือเธอมีอายุเกิน 14 ปี มิเช่นนั้น ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ และ หากใช้ชื่อหรือบัตรเครดิตที่เป็นเท็จในการทำสัญญาข้อเสนอใดๆ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะได้รับการดำเนินคดีจนถึงที่สุด

การรับประกัน

หากไม่ได้มีการรับประกันจากผู้จัดหาวัตถุดิบหรือผู้ผลิตที่ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจง ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะส่งให้ลูกค้าตามสภาพที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แสดง และตามที่บริษัทมีเก็บไว้ในคลังโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เป็นการจำกัดเงื่อนไขที่กล่าวมา จะไม่มีการรับประกันว่า (1) ผู้ใช้จะได้ซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดจากการใช้เว็บไซต์และ (2) จะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ (3) ผลของการใช้เว็บไซต์ หรือ (4) เว็บไซต์มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ หรือรับประกันคุณภาพของของสินค้า ข้อมูล บริการ คำแนะนำ หรือสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

 ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการ

ผู้ใช้จากทั่วโลกอาจเข้าเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจมีข้อมูลอ้างอิง หรือข้อมูลเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ที่ไม่มีขาย หรือมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต่างออกไป หรือถูกห้ามไม่ได้ขายในประเทศของผู้ใช้ รหัสอ้างอิงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าดูคาติประสงค์จะจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศของผู้ใช้ หรือหมายความว่าผลิตภัณฑ์ และ/หรือ

บริการเหล่านั้นสามารถใช้ได้ในประเทศของผู้ใช้ได้ตามกฎหมาย ดูคาติ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ ในการหยุดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือเปลี่ยนรายละเอียดสินค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดและความรับผิดชอบใดๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีเพื่อการขายบนเว็บไซต์นั้น มีเพื่อการขายและการใช้ในประเทศที่ได้ระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ และการมีสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายนั้นอาจต่างออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงภาพ และคำแนะนำ และข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ นั้นนำเสนอตาม “สภาพที่เป็นจริง” และตาม “สินค้าที่มีอยู่ในคลัง” โดยไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ แม้ว่าจะระบุโดยตรงหรืออ้อมก็ตาม ข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีเพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกมัดใดๆ กับดูคาติ ดูคาติจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด/ความผิดพลาดในเอกสารคัดลอก และ/หรือ เอกสารฉบับแปล จะไม่มีผลิตภัณฑ์ทุกสีและทุกรุ่นจำหน่ายในทุกประเทศ ดูคาติสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการแจ้งล่วงหน้าหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ที่ออกขายแล้ว รายละเอียดผลิตภัณฑ์จะได้รับการระบุไว้ในคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอไม่ใช่รุ่นที่จะออกจำหน่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของดูคาติ และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โปรดทราบว่า ประเทศส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้นำสินค้าเข้า จดทะเบียน และ/หรือ ใช้ยานพาหนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สร้างโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับผู้จำหน่ายดูคาติที่เชื่อถือได้ ในท้องที่ของคุณ


ข้อจำกัดทั่วไปในความรับผิด

ข้อมูล ซอฟท์แวร์ และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์อาจมีความไม่แม่นยำหรือข้อผิดพลาด จะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะๆ ดูคาติ และ/หรือ ผู้จัดหาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง อาจทำการพัฒนา และ/หรือ เปลี่ยนในเว็บไซต์/บริการ ในเวลาใดก็ได้
ดูคาติ และ/หรือ ผู้จัดหาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องจะไม่รับรองความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีสินค้าจำหน่าย ลำดับระยะเวลา การรับรองว่าไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นที่เป็นอันตราย รวมทั้งไม่รับรองความแม่นยำของข้อมูล ซอฟท์แวร์ บริการ และกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ หรือบริการใดๆ

ดูคาติ และ/หรือ ผู้จัดหาวัตถุดิบจะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือเป็นผลตามมาจากความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ความเสียหายจากการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ หรือความเสียหายในทรัพย์สินที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการ หรือความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง การให้บริการหรือการไม่สามารถให้บริการใด ๆ หรือการให้ข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ และกราฟฟิก บนเว็บไซต์

ดูคาติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลตามมาจากความเสียหาย การสูญหายเบื้องต้น หรือการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด ที่เกิดจากการให้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดูแลจัดการด้วยตนเอง

ดูคาติ และผู้นวยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ร่วมงานจะรับผิดต่อ การบาดเจ็บ การสูญหาย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย และการลงโทษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งที่อยู่ในสัญญา หรือการละเมิดสัญญา หรืออื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ถึงแม้ว่าดูคาติจะรับทราบแล้วว่าอาจมีความเสียหายนั้นเกิดขึ้น

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านบน ดูคาติจะรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้ยอมรับและตกลงว่าความรับผิดของดูคาติจะไม่เกิดกว่าค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หากมี) ในการใช้เว็บไซต์
รูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์แสดงภาพนักขับมืออาชีพในสนามแข่ง อย่าพยายามทำสิ่งอาจทำให้คุณเป็นอันตราย หรือขับถนนหรือลู่ประเภทอื่น
บุคคลที่สาม
.

ถ้าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์เพื่อสั่งหรือหรือจอง แทนบุคคลที่สาม (“บุคคลที่สาม”) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหากให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการแจ้งกับบุคคลที่สามให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ การสั่งซื้อ และการจองผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกฎและข้อห้ามที่บังคับใช้ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้เว็บไซต์นี้แทนบุคคลที่สาม ตกลงที่จะชำระค่าปรับและชดเชยให้ดูคาติหากเกิดกรณีความรับผิด การสูญหาย การเสียหาย การฟ้องร้องและการร้องเรียนต่างๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ต่าง) ซึ่งเกี่ยวกับความไม่สามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กล่าวถึงด้านบนของบุคคลที่สามหรือผู้ใช้เว็บไซต์นี้

ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคำสั่งซื้อหรือคำสั่งจอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การปฏิบัติตามภาระผูกพัน และ/หรือการรับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นๆ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการอื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีแหล่งอ้างอิงของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายถึงว่าเป็นลิงก์ที่ดูคาติหรือเว็บไซต์นี้ให้การสนับสนุน รับรอง หรือเป็นเครือเดียวกัน หรือจะเข้าถึงลิงก์เหล่านั้นได้ หรือหมายความว่าลิงก์ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ หรือลิขสิทธิ์ของดูคาติ br>

ดูคาติไม่รับรองและรับประกันว่าจะรับผิดชอบความเที่ยงตรงหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ในสาระที่จัดหาให้หรือรวบรวมโดยโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ ดูคาติไม่มีความรับผิดชอบว่าเว็บไซต์อื่นๆ จะมีสินค้าให้บริการ หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งเว็บไซต์ของดูคาติได้แสดงลิงก์ไว้ หรือสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ของดูคาติ

ดูคาติอาจอนุญาตให้มีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ ภายใต้ดุลยพินิจของดูคาติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดูคาติขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่อนุญาต และ/หรือ เพิกถอนการอนุญาตภายใต้ดุลยพินิจของตนเอง ณ เวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ

การทำลิงก์ย่อ การนำสัญลักษณ์มาใส่กรอบ หรือการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงหรือหลบซ่อนจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามสัญญา จะไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่คุณเป็นผู้ให้ [1]

เพื่อใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน ผู้ใช้ตกลงว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผู้ใช้ เมื่อลงทะเบียนและกรอกใบสมัครในเว็บไซต์นี้ หากข้อมูลใดที่ผู้ใช้ได้ให้นั้นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือหากดูคาติพิจารณาแล้วว่ามีความน่าสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ดูคาติอาจมีดุลยพินิจให้พักหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้ใช้ตกลงว่าดูคาติจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม หากดูคาติยกเลิกสิทธิ์การเข้าเว็บไซต์ รวมถึงบริการและสื่อใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นอกเหนือจากข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ระหว่างการลงทะเบียนหรือในระหว่างการใช้บริการอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต”) ดูคาติไม่ต้องการให้ผู้ใช้ และผู้ใช้ไม่ควร ส่งข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่ตนถือกรรมสิทธิ์ของดูคาติผ่านเว็บไซต์นี้ เมื่อตกลงตามข้อกำหนดการใช้แล้ว ผู้ใช้ตกลงว่าข้อมูลและสื่อใดๆ ที่ผู้ใช้หรือผู้ที่ใช้เว็บไซต์แทนผู้ใช้ให้กับดูคาตินอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและอยู่ในกรรมสิทธิ์อีกต่อไป การให้ข้อมูลหรือสื่อเหล่านั้นให้กับดูคาตินั้น จะหมายถึงว่าผู้ใช้ได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีข้อห้าม โดยไม่สามารถเพิกถอนสิทธิ์ได้ และข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ได้โดยทั่วไป โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ โอนถ่าย แจกจ่าย และอนุญาตให้กับผู้อื่นในการใช้ข้อมูลและสื่อเหล่านั้น และผู้ใช้ตกลงว่าดูคาติสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ด้วย รวมถึงความคิด แนวคิด หรือวิธีการทำงานซึ่งผู้ใช้หรือบุคคลที่ใช้เว็บไซต์แทนผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ และผู้ใช้ทราบว่าดูคาติไม่ต้องการให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลหรือสื่อที่อาจเป็นผลให้เกิดความเสื่อมเสีย ข้อมูลในเชิงข่มขู่ ลามก ก่อกวน หรือผิดกฎหมาย ให้กับดูคาติ หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

ดูคาติจะใช้ข้อมูลที่ได้รับโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นี้


การป้องกันความเป็นส่วนตัว

ดูคาติมุ่งให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ส่งให้กับดูคาติในเว็บไซต์นี้จะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังที่สุดโดยเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมายของอิตาลีทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว

เพื่อเปิดใช้การใช้งานบางอย่าง เว็บไซต์นี้อาจบันทึกคุกกี้ ผู้ใช้อาจบอกคนที่ใช้เบราเซอร์หรือกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เบราเซอร์ที่อาจทำให้คุกกี้ หรือเบราเซอร์เปลี่ยนไป ซึ่งภายใต้ดุลยพินิจของผู้ใช้เอง

ไวรัส

มีความเป็นไปได้เสมอที่คอมพิวเตอร์จะติดไวรัสในอินเตอร์เน็ท และด้วยเหตุนี้ เราอยากเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าคอมพิวเตอร์อาจติดไวรัสในระบบการใช้งานของเขา และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการสแกนสิ่งที่ดาวโหลดมาจากอินเตอร์เน็ททั้งหมด ดูคาติไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าไวรัสนั้นหรือ อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริการที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงการซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์

สาระและส่วนของบุคคลที่สามในเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จะรวบคุมส่วนของเว็บไซต์ หัวข้อ และสื่อต่างๆที่จัดการและจัดหาโดยบุคคลที่สาม
ดูคาติไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในด้านกฎหมาย ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความสมบูรณ์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระของสิ่งที่นำเสนอในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม
ความรับผิดชอบต่อสาระของสื่อหรือเว็บไซต์ รวมถึงกรรมสิทธิ์และความสอดคล้องตามกฎหมายของข้อความ รูปภาพ รูปถ่าย ดนตรี คลิป และสิ่งอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบโดยเฉพาะของบุคคลที่สามที่ข้อมูลนี้ได้ระบุถึง หากมีข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับสาระของสื่อในเว็บไซต์ ที่จัดการและจัดหาโดยบุคคลที่สาม จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือผู้จัดหาข้อมูลเท่านั้น

การใช้บริการการสื่อสาร

เว็บไซต์นี้อาจมีบริการกระดานข่าว บริการการสนทนา กลุ่มข่าว กระดานสนทนา ชุมชน หรือเว็บเพจส่วนตัว ปฏิทิน และ/หรือ ข้อความอื่นๆ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับสาธารณะชนหรือกลุ่มบุคคลได้ (เรียกราวกันว่า “บริการการสื่อสาร”) คุณตกลงว่าจะใช้บริการการสื่อสารนี้เพื่อโพสต์ ส่ง และรับข้อความหรือสื่อที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารโดยเฉพาะเท่านั้น นอกจากนี้ สาระในเว็บไซต์มีเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า รวมทั้งคุณจะไม่กระทำข้อห้ามดังจะกล่าวต่อไปนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่หมายรวมถึงกรณีอื่นที่ไม่ได้ระบุถึง ได้แก่

 • - การทำให้เสื่อมเสีย การสบประมาท การคุกคาม การแอบตาม การข่มขู่ และการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (เช่นสิทธิความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ข้อมูล) ของผู้อื่น
 • - ตีพิมพ์ โพสต์ อัพโหลด และแจกจ่าง หรือเผยแพร่ หัวข้อ ชื่อ สื่อ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย เสื่อมเสีย หรือเป็นการละเมิด ลามก หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
 • - อัพโหลดไฟล์ที่มีซอฟท์แวร์หรือสื่ออื่นที่อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ข้อมูล)
 • - ยกเว้นว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์นั้น หรือได้รับการยินยอมใดๆ ที่จำเป็นต่อการกระทำดังกล่าว
 • - อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสีย หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่อาจทำลายการทำงานของคอมพิวเตอร์บุคคลอื่น
 • - โฆษณา หรือเสนอขาย หรือซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ยกเว้นว่าบริการการสื่อสารนั้นอนุญาตให้ส่งข้อความเพื่อกระทำการดังกล่าว
 • - กระทำการหรือสานต่อการวิจัย การแข่งขัน หรือทำธุรกิจแบบพีระมิด หรือจดหมายลูกโซ่
 • - ดาวน์โหลดไฟล์ที่โพสต์โดยคนอื่น จากบริการการสื่อสารที่คุณภาพ หรือควรทราบ ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ได้ในลักษณะดังกล่าว
 • - ปลอมแปลงหรือลบข้อมูลของบุคคลอื่น หนังสือแจ้งตามกฎหมายหรืออื่นๆ หรือชื่อหรือฉลากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ หรือสื่ออื่นๆที่มีอยู่ไฟล์ที่อัพโหลด
 • - ห้ามหรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นในการใช้บริการการสื่อสาร
 • - ฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติ หรือข้อแนะนำอื่นที่ใช้กับบริการการสื่อสาร
 • - เก็บข้อมูลของคนอื่น รวมถึงอีเมลแอดเดรส โดยไม่ได้รับความยินยอม ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
ดูคาติไม่มีภาระรับผิดชอบในการตรวจสอบบริการการสื่อสารเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ดูคาติสงวนสิทิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนในการตรวจสอบสื่อที่โพสต์ลงในบริการการสื่อสาร และลบสื่อที่ไม่เหมาะสม และ/หรือ ขัดต่อกฎหมาย ดูคาติสงวนสิทธิ์การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ และบริการการสื่อสารทั้งหมด ณ เวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ดูคาติสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากรัฐบาล ได้ตลอดเวลา หรือปรับปรุง ปฏิเสธการโพสต์ หรือลบข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ภายใต้ดุลยพินิจของดูคาติแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้จะต้องมีข้อความเตือนอยู่เสมอเมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือบุตรของผู้ใช้ในบริการการสื่อสาร ดูคาติจะไม่ควบคุมหรือรับรองสาระ ข้อความ หรือข้อมูลในบริการการสื่อสาร ดังนั้นดูคาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับบริการการสื่อสารและและการกระทำใดๆ จากการร่วมใช้ของผู้ใช้ในบริการการสื่อสาร ผู้จัดการและโฮสต์ไม่ใช่โฆษกของดูคาติที่ได้รับมอบอำนาจ และความเห็นของพวกเขาจะไม่ใช่ความเห็นของดูคาติ

สื่อที่อัพโหลดในบริการการสื่อสารอาจมีข้อจำกัดในการใช้ การทำซื้อ และการเผยแพร่ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านั้นหากดาวน์โหลดสื่อดังกล่าว


การระบุข้อมูลและการร้องเรียน

หากดูคาติได้รับจดหมายชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่เพียงพอ ดูคาติจะลบสื่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือนักเขียน หรือผู้จัดหาข้อมูล ซึ่งอาจฟ้องร้องตามสิทธิ์และผลประโยชน์ในสาระหรือสื่อนั้นๆ หากสื่อหรือข้อมูลเหล่านั้นทำลายผลประโยชน์หรือสิทธิ์ที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย หรือหากสื่อหรือสาระนั้นละเมิดกฎหมาย

หากต้องการส่งหนังสือร้องขอ ชี้แจง เรียกร้องใดๆ กรุณาส่งไปที่

ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. เวีย กาวาลิเอร์รี่ ดูคาติ เลขที่ 3, 40132 โบโลญญา อิตาลี

แฟกซ์: + 39 051 6413879

อีเมล: contact_us@ducati.com

การยุติการใช้

ดูคาติสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือระงับการเข้าใช้ของผู้ใช้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมด ณ เวลาใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของดูคาติแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาฉบับนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาฉบับนี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และดูคาติ ในเรื่องการใช้เว็บไซต์นี้ และถือว่ามีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อความหรือการรับรองใดๆ ที่กระทำก่อนหน้าทั้งหมด
ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ทราบถึงการซื้อและการจองผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แล้ว ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือเงื่อนไขจำกัดในสัญญาที่โพสต์บนเว็บไซต์

ภายใต้ดุลยพินิจของดูคาติแต่เพียงผู้เดียว ดูคาติสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข และโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่บนเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ใช้โดยผู้ใช้นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ ณ เวลาที่ใช้งานเว็บไซต์นั้น

การโมฆะเป็นบางส่วน

ข้อความที่เป็นหัวข้อที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ มีเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ

หากข้อความหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากขัดกับกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นในข้อสัญญานั้นๆ หรือส่วนของสัญญานั้นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำเป็นภาษาอิตาเลียน และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดความคลุมเครือระหว่างข้อความสองภาษา หรือมีข้อสงสัยในการตีความ ให้ยึดฉบับภาษาอิตาเลียนเป็นหลัก

กฎหมายที่ใช้และการพิจารณาคดี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งการใช้เว็บไซต์ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอิตาลี และการตีความตามกฎหมายของประเทศอิตาลี

ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และ/หรือ ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาคดี โดยศาลแห่งโบโลญญา อิตาลี เท่านั้น

ข้อกำหนดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของอิตาลี

ข้อความแสดงการปฏิเสธการรับผิดชอบ

ผู้ใช้เข้าใจและตกลงว่า 1. การใช้เว็บไซต์ และบริการรวมถึงสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของผู้ใช้ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง 2. สื่อในเว็บไซต์อาจมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่พิมพ์ผิด ดูคาติไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือในคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลที่แสดงและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้ใช้ทราบว่าการเชื่อถือสื่อใดๆ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลใดๆ จะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เท่านั้น

ดูคาติ และผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของตน ทางเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนข้อมูล หากพบว่าข้อมูลมีความไม่ถูกต้อง ดูคาติ และผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สามอาจเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆในเว็บไซต์ สื่อต่างๆ และผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ และราคาที่ระบุในเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะมีผลทันทีเมื่อข้อมูลนั้นโพสต์ลงบนเว็บไซต์